DOBRODOŠLIO NAMAŠTA JE TESTDAFNIVOITERMINI ISPITAPRIJAVNI FORMULARKURSEVIKONTAKTLINKOVIRazno
 
 Čitanje
 Razumevanje govora
 Pismeno izražavanje
 Usmeno izražavanje
 
 
Home NIVOI Usmeno izražavanje
TestDaF nivo 5 (TDN 5)
Može da se u situacijama vezanim za studentski život (npr. upis, prijava na predavanje ili seminar), kao i u interdisciplinarnom naučnom kontekstu (npr. u društveno-političkim raspravama), usmenim putem izrazi situaciono adekvatno, jasno i jezički nijansirano.

TestDaF nivo 4 (TDN 4)
Može da se u situacijama vezanim za studentski život (npr. upis, prijava na predavanje ili seminar), kao i u interdisciplinarnom naučnom kontekstu (npr. u društveno-političkim raspravama), usmenim putem izrazi uglavnom situaciono adekvatno; jezički nedostaci ne ugrožavaju komunikaciju. 

TestDaF nivo 3 (TDN 3)
Može da se u situacijama vezanim za studentski život (npr. upis, prijava na predavanje ili seminar) usmeno izrazi, čak i ako je razumevanje delimično usporeno usled jezičkih nedostataka; može da u interdisciplinarnom naučnom kontekstu (npr. u društveno-političkim raspravama) u naznakama realizuje komunikativnu nameru.